นายพิศาล ปฤษณารุณ
นายพิศาล ปฤษณารุณ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
นางสาวจารุณี  ลอยลม
นางสาวจารุณี ลอยลม
หัวหน้าแผนกวิชา
นายไชยยา  จันทา
นายไชยยา จันทา
หัวหน้าแผนกวิชา
นางสาวพรรณี ศรีปราชญ์
นางสาวพรรณี ศรีปราชญ์
หัวหน้าแผนกวิชา
นายวัชระ พงษ์รอด
นายวัชระ พงษ์รอด
หัวหน้าแผนกวิชา
นางสาวปราณี  มงคลสัจจา
นางสาวปราณี มงคลสัจจา
หัวหน้าแผนกวิชา
นายไชวัฒน์ ใหม่วงศ์
นายไชวัฒน์ ใหม่วงศ์
หัวหน้าแผนกวิชา
นายเอกศักดิ์ ผึ่งผาย
นายเอกศักดิ์ ผึ่งผาย
บุคลากรประจำแผนก
นางสาวน้ำผึ้ง จันทร
นางสาวน้ำผึ้ง จันทร
บุคลากรประจำแผนก
ว่าที่ร้อยตรีบุญเลิศ สรรเสริญ
ว่าที่ร้อยตรีบุญเลิศ สรรเสริญ
บุคลากรประจำแผนก
นางอรอนงค์ ผึ่งผาย
นางอรอนงค์ ผึ่งผาย
บุคลากรประจำแผนก
นายอำนาจ สำเริงราช
นายอำนาจ สำเริงราช
บุคลากรประจำแผนก
นางสาวมาลีรัตน์ สุขเอิบ
นางสาวมาลีรัตน์ สุขเอิบ
บุคลากรประจำแผนก
นางสาวชุตาภา น้อยเจริญ
นางสาวชุตาภา น้อยเจริญ
บุคลากรประจำแผนก
นายทศพล  สิงห์ทอง
นายทศพล สิงห์ทอง
บุคลากรประจำแผนก
นางสาวพันทิพา พานิชสุโข
นางสาวพันทิพา พานิชสุโข
บุคลากรประจำแผนก
นายหัสชัย ชัยหา
นายหัสชัย ชัยหา
บุคลากรประจำแผนก
นางสาวดวงกมล ศรีบุรี
นางสาวดวงกมล ศรีบุรี
บุคลากรประจำแผนก
นายณัฐพร  มะลิวัลย์
นายณัฐพร มะลิวัลย์
บุคลากรประจำแผนก
นางสาวมนทกานติ์ พิบูลแถว
นางสาวมนทกานติ์ พิบูลแถว
บุคลากรประจำแผนก
นางสาวชนัญชิดา ผึ่งผาย
นางสาวชนัญชิดา ผึ่งผาย
เจ้าหน้าที่
นางสาวอลิสรา วันแก้ว
นางสาวอลิสรา วันแก้ว
เจ้าหน้าที่
นางสาววนิดา คงกะพันธ์
นางสาววนิดา คงกะพันธ์
เจ้าหน้าที่
นางสาวจันทิมา บัวงาม
นางสาวจันทิมา บัวงาม
เจ้าหน้าที่
นางสาวสุณิสา  ภูผา
นางสาวสุณิสา ภูผา
เจ้าหน้าที่
นางสาวนภัสสร สว่างพื้น
นางสาวนภัสสร สว่างพื้น
เจ้าหน้าที่
นางสาวน้องทราย  เต็มทวี
นางสาวน้องทราย เต็มทวี
เจ้าหน้าที่
นายประสงค์ ช้างเพชร
นายประสงค์ ช้างเพชร
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
นายโสภี จอมเผือก
นายโสภี จอมเผือก
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
นายบุญรอด กุมกร
นายบุญรอด กุมกร
พนักงานขับรถ
นายสนิท ผ่องดี
นายสนิท ผ่องดี
พนักงานขับรถ
นายสวัสดิ์ ทองมาก
นายสวัสดิ์ ทองมาก
จ้างเหมาบริการ
นางเหนียม คนมี
นางเหนียม คนมี
จ้างเหมาบริการ
นางฤดี ฤกษ์งาม
นางฤดี ฤกษ์งาม
จ้างเหมาบริการ