นายพิศาล ปฤษณารุณ
นายพิศาล ปฤษณารุณ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
นางสาวพันทิพา พานิชสุโข
นางสาวพันทิพา พานิชสุโข
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นางสาวพรรณี ศรีปราชญ์
นางสาวพรรณี ศรีปราชญ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายทศพล สิงห์ทอง
นายทศพล สิงห์ทอง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายวัชระ พงษ์รอด
นายวัชระ พงษ์รอด
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายหัสชัย ชัยหา
นายหัสชัย ชัยหา
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายทศพล สิงห์ทอง
นายทศพล สิงห์ทอง
หัวหน้าแผนกวิชา
นางสาวพรรณี ศรีปราชญ์
นางสาวพรรณี ศรีปราชญ์
หัวหน้าแผนกวิชา
นายวัชระ พงษ์รอด
นายวัชระ พงษ์รอด
หัวหน้าแผนกวิชา
นางสาวพันทิพา พานิชสุโข
นางสาวพันทิพา พานิชสุโข
หัวหน้าแผนกวิชา
นางสาววิชญาดา จันทร
นางสาววิชญาดา จันทร
หัวหน้าแผนกวิชา
นายหัสชัย ชัยหา
นายหัสชัย ชัยหา
หัวหน้าแผนกวิชา
นายทศพล สิงห์ทอง
นายทศพล สิงห์ทอง
บุคลากรประจำแผนก
นางสาวจารุณี ลอยลม
นางสาวจารุณี ลอยลม
บุคลากรประจำแผนก
นางอรอนงค์ ผึ่งผาย
นางอรอนงค์ ผึ่งผาย
บุคลากรประจำแผนก
นายเอกศักดิ์ ผึ่งผาย
นายเอกศักดิ์ ผึ่งผาย
บุคลากรประจำแผนก
ว่าที่ร้อยตรีบุญเลิศ สรรเสริญ
ว่าที่ร้อยตรีบุญเลิศ สรรเสริญ
บุคลากรประจำแผนก
นายไชยยา จันทา
นายไชยยา จันทา
บุคลากรประจำแผนก
นางสาวชุตาภา น้อยเจริญ
นางสาวชุตาภา น้อยเจริญ
บุคลากรประจำแผนก
นางสาวมาลีรัตน์ สุขเอิบ
นางสาวมาลีรัตน์ สุขเอิบ
บุคลากรประจำแผนก
นายอำนาจ สำเริงราช
นายอำนาจ สำเริงราช
บุคลากรประจำแผนก
นายณัฐพร มะลิวัลย์
นายณัฐพร มะลิวัลย์
บุคลากรประจำแผนก
นางาสาววรัมพร อินทรา
นางาสาววรัมพร อินทรา
บุคลากรประจำแผนก
นางสาวชนินาถ สะอาดดี
นางสาวชนินาถ สะอาดดี
บุคลากรประจำแผนก
นางสาวชนัญชิดา ผึ่งผาย
นางสาวชนัญชิดา ผึ่งผาย
เจ้าหน้าที่
นางสาวอลิสรา วันแก้ว
นางสาวอลิสรา วันแก้ว
เจ้าหน้าที่
นางสาววนิดา คงกะพันธ์
นางสาววนิดา คงกะพันธ์
เจ้าหน้าที่
นางสาวจันทิมา บัวงาม
นางสาวจันทิมา บัวงาม
เจ้าหน้าที่
นางสาวน้องทราย เต็มทวี
นางสาวน้องทราย เต็มทวี
เจ้าหน้าที่
นางสาวสุณิสา ภูผา
นางสาวสุณิสา ภูผา
เจ้าหน้าที่
นางสาวนภัสสร สว่างพื้น
นางสาวนภัสสร สว่างพื้น
เจ้าหน้าที่
นายประสงค์ ช้างเพชร
นายประสงค์ ช้างเพชร
หัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
นายบุญรอด กุมกร
นายบุญรอด กุมกร
พนักงานขับรถ
นายสวัสดิ์ ทองมาก
นายสวัสดิ์ ทองมาก
จ้างเหมาบริการ
นางฤดี ฤกษ์งาม
นางฤดี ฤกษ์งาม
จ้างเหมาบริการ
นางเหนียม คนมี
นางเหนียม คนมี
จ้างเหมาบริการ