ภาพกิจกรรมทั้งหมด

อบรมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  อบรมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จำนวนภาพ : 23 ภาพ
กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ 2563 (ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา)  กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ 2563 (ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา) จำนวนภาพ : 38 ภาพ
โครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการฝึกอบรม (การเขียนแผนธุรกิจ)  โครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการฝึกอบรม (การเขียนแผนธุรกิจ) จำนวนภาพ : 17 ภาพ
การนิเทศติดตามประเมินคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  การนิเทศติดตามประเมินคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จำนวนภาพ : 13 ภาพ
โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วัฒนธรรมและประเพณีไทย (กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง)  โครงการวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วัฒนธรรมและประเพณีไทย (กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง) จำนวนภาพ : 24 ภาพ
โครงการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ (ประชุมผู้ปกครอง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  โครงการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ (ประชุมผู้ปกครอง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวนภาพ : 24 ภาพ
การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)  การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) จำนวนภาพ : 19 ภาพ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา จำนวนภาพ : 18 ภาพ
กิจกรรม วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563  กิจกรรม วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวนภาพ : 18 ภาพ
พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา จำนวนภาพ : 3 ภาพ
ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และจุดเน้นของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และจุดเน้นของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวนภาพ : 12 ภาพ
กิจกรมมวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพปากท่อและกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา  กิจกรมมวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพปากท่อและกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา จำนวนภาพ : 12 ภาพ
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวนภาพ : 18 ภาพ
ทำบุญหอพักนักเรียน นักศึกษา (หอพัก กาสะลอง)  ทำบุญหอพักนักเรียน นักศึกษา (หอพัก กาสะลอง) จำนวนภาพ : 34 ภาพ
การนิเทศเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพรอบสี่ (๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)  การนิเทศเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพรอบสี่ (๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) จำนวนภาพ : 13 ภาพ
โครงการอบรมพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  โครงการอบรมพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ จำนวนภาพ : 14 ภาพ
การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวนภาพ : 12 ภาพ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 จำนวนภาพ : 15 ภาพ
สิ่งประดิษฐ์​ของคนรุ่นใหม่ ประจำปี2562 ระดับภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2562  สิ่งประดิษฐ์​ของคนรุ่นใหม่ ประจำปี2562 ระดับภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวนภาพ : 9 ภาพ
การแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา “การอาชีพปากท่อเกมส์”  การแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา “การอาชีพปากท่อเกมส์” จำนวนภาพ : 17 ภาพ
พบนักเรียน นักศึกษา ณ เรือนจำกลางราชบุรี  พบนักเรียน นักศึกษา ณ เรือนจำกลางราชบุรี จำนวนภาพ : 9 ภาพ
อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลปีใหม่ 2563  อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลปีใหม่ 2563 จำนวนภาพ : 13 ภาพ
กิจกรรม เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี  กิจกรรม เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี จำนวนภาพ : 7 ภาพ
กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2562  กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวนภาพ : 16 ภาพ
โครงการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562  โครงการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวนภาพ : 61 ภาพ
พิธีเตรียมรับลูกเสือวิสามัญ (Day camp) ประดับแถบ 2 สี  พิธีเตรียมรับลูกเสือวิสามัญ (Day camp) ประดับแถบ 2 สี จำนวนภาพ : 20 ภาพ
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวนภาพ : 24 ภาพ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี  ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี จำนวนภาพ : 13 ภาพ
กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมจิตอาสา "ทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ๕ ธ.ค.๖๒ จำนวนภาพ : 20 ภาพ
โครงการตักบาตร ฟังธรรมะเนื่องในวันชาติ วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและวันพ่อแห่งชาติ ๔ ธ.ค.๖๒  โครงการตักบาตร ฟังธรรมะเนื่องในวันชาติ วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและวันพ่อแห่งชาติ ๔ ธ.ค.๖๒ จำนวนภาพ : 24 ภาพ
ต้อนรับท่านผู้อำนวยการพิศาล ปฤษณารุณ ๒-๓ ธ.ค. ๖๒  ต้อนรับท่านผู้อำนวยการพิศาล ปฤษณารุณ ๒-๓ ธ.ค. ๖๒ จำนวนภาพ : 20 ภาพ
แสดงความยินดีต่อท่านผู้อำนวยการพุทธพร ปราโมทย์ ๒๙ พ.ย. ๖๒  แสดงความยินดีต่อท่านผู้อำนวยการพุทธพร ปราโมทย์ ๒๙ พ.ย. ๖๒ จำนวนภาพ : 24 ภาพ
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน อาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี ๑๔-๑๕ พ.ย.๖๒  การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน อาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี ๑๔-๑๕ พ.ย.๖๒ จำนวนภาพ : 40 ภาพ
โครงการวันลอยกระทงเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑๑ พ.ย.๖๒  โครงการวันลอยกระทงเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑๑ พ.ย.๖๒ จำนวนภาพ : 28 ภาพ
การประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ ๖ พ.ย.๖๒  การประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ ๖ พ.ย.๖๒ จำนวนภาพ : 20 ภาพ
โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนนักศึกษา ๖ พ.ย.๖๒  โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนนักศึกษา ๖ พ.ย.๖๒ จำนวนภาพ : 20 ภาพ
โครงการ วันปิยมหาราช 23/10/62  โครงการ วันปิยมหาราช 23/10/62 จำนวนภาพ : 36 ภาพ
วันปิยมหาราช ณ อำเภอปากท่อ 23/10/62  วันปิยมหาราช ณ อำเภอปากท่อ 23/10/62 จำนวนภาพ : 20 ภาพ
จิตอาสา  จิตอาสา "ทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ๑๖/๑๐/๖๒ จำนวนภาพ : 20 ภาพ
โครงการตักบาตร ฟังธรรมะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๖/๑๐/๖๒  โครงการตักบาตร ฟังธรรมะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๖/๑๐/๖๒ จำนวนภาพ : 28 ภาพ
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ 11/09/62  ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ 11/09/62 จำนวนภาพ : 32 ภาพ
การประชุมสัมมนาและลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อบูรณาการทำงานสู่การเชื่อมโยงการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้กับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การประชุมสัมมนาและลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อบูรณาการทำงานสู่การเชื่อมโยงการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้กับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนภาพ : 62 ภาพ
โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน 04/09/62  โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน 04/09/62 จำนวนภาพ : 20 ภาพ
วัยรุ่น วัยใส ห่างไกลยาเสพติด 02/09/62  วัยรุ่น วัยใส ห่างไกลยาเสพติด 02/09/62 จำนวนภาพ : 20 ภาพ
โครงการแข่งขันทักษะด้านกิจกรรมนันทนาการ 28/08/62  โครงการแข่งขันทักษะด้านกิจกรรมนันทนาการ 28/08/62 จำนวนภาพ : 20 ภาพ
การประเมินศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรม วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ   22/08/62  การประเมินศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรม วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ 22/08/62 จำนวนภาพ : 20 ภาพ
โครงการ SPORT DAY  21/08/62  โครงการ SPORT DAY 21/08/62 จำนวนภาพ : 20 ภาพ
การนิเทศผลการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม 16/08/62  การนิเทศผลการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม 16/08/62 จำนวนภาพ : 18 ภาพ
จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.ปลูกป่าอาชีวะตามพระราชปณิธาน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 13/08/62  จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.ปลูกป่าอาชีวะตามพระราชปณิธาน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 13/08/62 จำนวนภาพ : 20 ภาพ
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและร่วมลงนามถวายพระพร 13/08/62  พิธีถวายเครื่องราชสักการะและร่วมลงนามถวายพระพร 13/08/62 จำนวนภาพ : 20 ภาพ
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ลงนามและจุดเทียนชัยถวายพระพร 12/08/62  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ลงนามและจุดเทียนชัยถวายพระพร 12/08/62 จำนวนภาพ : 20 ภาพ
จิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 08/08/62  จิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 08/08/62 จำนวนภาพ : 24 ภาพ
ทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการที่ประสบผลสำเร็จด้านการประกอบธุรกิจ จ.เพชรบุรี 07/08/62  ทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการที่ประสบผลสำเร็จด้านการประกอบธุรกิจ จ.เพชรบุรี 07/08/62 จำนวนภาพ : 20 ภาพ
จิตอาสา จังหวัดเคลื่อนที่  02/08/62  จิตอาสา จังหวัดเคลื่อนที่ 02/08/62 จำนวนภาพ : 20 ภาพ
โครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/62  29/07/62  โครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/62 29/07/62 จำนวนภาพ : 20 ภาพ
โครงการสถานศึกษาคุณธรรม วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ (รณรงค์ด้านการต่อต้านพฤติกรรมการโกง ,พฤติกรรมสร้างความขัดแย้งและปัญหาความเสี่ยงในวัยรุ่น) 24/07/62  โครงการสถานศึกษาคุณธรรม วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ (รณรงค์ด้านการต่อต้านพฤติกรรมการโกง ,พฤติกรรมสร้างความขัดแย้งและปัญหาความเสี่ยงในวัยรุ่น) 24/07/62 จำนวนภาพ : 20 ภาพ
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร 28/07ุ/62  พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร 28/07ุ/62 จำนวนภาพ : 20 ภาพ
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ดูแลรักษาต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ 28/07/62  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ดูแลรักษาต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ 28/07/62 จำนวนภาพ : 20 ภาพ
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 24/07/62  โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 24/07/62 จำนวนภาพ : 20 ภาพ
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านวิชาชีพ บริเวณชายแดน 18-19 ก.ค.62  โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านวิชาชีพ บริเวณชายแดน 18-19 ก.ค.62 จำนวนภาพ : 20 ภาพ
 TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ 12/07/62   TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ 12/07/62 จำนวนภาพ : 20 ภาพ
พิธีทำบุญครบรอบคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ ครบรอบ ๒๒ ปี  12/07/62  พิธีทำบุญครบรอบคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ ครบรอบ ๒๒ ปี 12/07/62 จำนวนภาพ : 20 ภาพ
โครงการ ถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒  12/07/62  โครงการ ถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒ 12/07/62 จำนวนภาพ : 16 ภาพ
โครงการ BIG CLEANNING DAY ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 10/07/62  โครงการ BIG CLEANNING DAY ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 10/07/62 จำนวนภาพ : 20 ภาพ
พิธีปฏิญาณตนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ 3/07/62  พิธีปฏิญาณตนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ 3/07/62 จำนวนภาพ : 20 ภาพ
FIX IT CENTER ศูนย์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง  FIX IT CENTER ศูนย์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จำนวนภาพ : 20 ภาพ
โครงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนนักศึกษา 31/10/61  โครงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนนักศึกษา 31/10/61 จำนวนภาพ : 20 ภาพ
โครงการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา  โครงการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา "การอาชีพปากท่อเกมส์" 30/01/62 จำนวนภาพ : 20 ภาพ
FIX IT CENTER ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน 9-10,16-17,23-24 /02/62  FIX IT CENTER ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน 9-10,16-17,23-24 /02/62 จำนวนภาพ : 20 ภาพ
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26/06/62  โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26/06/62 จำนวนภาพ : 20 ภาพ
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 20/06/62  โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 20/06/62 จำนวนภาพ : 12 ภาพ
โครงการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 22/05/62  โครงการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 22/05/62 จำนวนภาพ : 16 ภาพ
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการฝึกอบรม(การเขียนแผนธุรกิจ)  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการฝึกอบรม(การเขียนแผนธุรกิจ) จำนวนภาพ : 25 ภาพ
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ 10-11/06/62  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ 10-11/06/62 จำนวนภาพ : 20 ภาพ
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการฝึกอบรมการเขียนแผนธุรกิจ 29/05/62  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการฝึกอบรมการเขียนแผนธุรกิจ 29/05/62 จำนวนภาพ : 16 ภาพ
การปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาสมาชิกใหม่ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ  การปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาสมาชิกใหม่ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ จำนวนภาพ : 8 ภาพ
พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม 20 / 06 / 62  พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม 20 / 06 / 62 จำนวนภาพ : 14 ภาพ
โครงการ ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒  โครงการ ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒ จำนวนภาพ : 8 ภาพ
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา จำนวนภาพ : 16 ภาพ
กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)  กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) จำนวนภาพ : 27 ภาพ
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี  สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี จำนวนภาพ : 12 ภาพ
โครงการวันลอยกระทงเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    โครงการวันลอยกระทงเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   จำนวนภาพ : 15 ภาพ
วันปิยมหาราช  วันปิยมหาราช จำนวนภาพ : 5 ภาพ
โครงการศึกษาดูงาน  โครงการศึกษาดูงาน จำนวนภาพ : 7 ภาพ
การประกวด สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา อาหารไทย ๔.๐ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  การประกวด สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา อาหารไทย ๔.๐ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวนภาพ : 9 ภาพ
โครงการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  โครงการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จำนวนภาพ : 36 ภาพ
พิธีถวายราชดุดี ลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  พิธีถวายราชดุดี ลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จำนวนภาพ : 17 ภาพ
พิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสครบรอบคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ  พิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสครบรอบคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ จำนวนภาพ : 27 ภาพ
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยการฝึกอบรม การเขียนแผนธุรกิจ  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยการฝึกอบรม การเขียนแผนธุรกิจ จำนวนภาพ : 8 ภาพ
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก  26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก จำนวนภาพ : 15 ภาพ
โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้และปลูกป่า  โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้และปลูกป่า จำนวนภาพ : 11 ภาพ
โครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ  โครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ จำนวนภาพ : 64 ภาพ
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวนภาพ : 12 ภาพ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN)  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) จำนวนภาพ : 35 ภาพ
โครงการ ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา๒๕๖๑  โครงการ ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา๒๕๖๑ จำนวนภาพ : 68 ภาพ
โครงการงานปกครองพบผู้ปกครองและพัฒนาระบบเครือข่ายผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2561  โครงการงานปกครองพบผู้ปกครองและพัฒนาระบบเครือข่ายผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2561 จำนวนภาพ : 27 ภาพ
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวนภาพ : 13 ภาพ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวนภาพ : 34 ภาพ
การแข่งขันทักษะด้านกิจกรรมนันทนาการ  การแข่งขันทักษะด้านกิจกรรมนันทนาการ จำนวนภาพ : 49 ภาพ
โครงการงานปกครองพบผู้ปกครองและพัฒนาระบบเครือข่ายผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2560  โครงการงานปกครองพบผู้ปกครองและพัฒนาระบบเครือข่ายผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2560 จำนวนภาพ : 48 ภาพ
ประชาชนจิตอาสา ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ประชาชนจิตอาสา ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวนภาพ : 8 ภาพ
วันปิยมหาราช  วันปิยมหาราช จำนวนภาพ : 5 ภาพ
กิจกรรมวันธงชาติไทย  กิจกรรมวันธงชาติไทย จำนวนภาพ : 10 ภาพ
โครงการประชุมสัมมนาการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  โครงการประชุมสัมมนาการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จำนวนภาพ : 47 ภาพ
โครงการอบรมการเรียนแผนธุรกิจ  โครงการอบรมการเรียนแผนธุรกิจ จำนวนภาพ : 14 ภาพ
โครงการศึกษาดูงานผู้ประกอบการใหม่  โครงการศึกษาดูงานผู้ประกอบการใหม่ จำนวนภาพ : 13 ภาพ
โครงการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  โครงการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จำนวนภาพ : 38 ภาพ
โครงการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  โครงการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จำนวนภาพ : 23 ภาพ
โครงการ ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา๒๕๖๐  โครงการ ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา๒๕๖๐ จำนวนภาพ : 55 ภาพ
โครงการ วันครบรอบคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ  โครงการ วันครบรอบคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ จำนวนภาพ : 42 ภาพ
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)  ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) จำนวนภาพ : 34 ภาพ
โครงการ ปลูกป่าประชารัฐ จังหวัดราชบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  โครงการ ปลูกป่าประชารัฐ จังหวัดราชบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวนภาพ : 7 ภาพ
โครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ  โครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ จำนวนภาพ : 20 ภาพ
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวนภาพ : 17 ภาพ
การแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา  การแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา "การอาชีพปากท่อเกมส์" จำนวนภาพ : 48 ภาพ
โครงการ เรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน  โครงการ เรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน จำนวนภาพ : 7 ภาพ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวนภาพ : 19 ภาพ
กิจกรรมวันครู  กิจกรรมวันครู จำนวนภาพ : 28 ภาพ
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560  รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 จำนวนภาพ : 10 ภาพ
กิจกรรมด้านความปลอดภัย  กิจกรรมด้านความปลอดภัย จำนวนภาพ : 19 ภาพ
รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวนภาพ : 23 ภาพ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี  ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี จำนวนภาพ : 10 ภาพ
รวมพลังแห่งความดี  รวมพลังแห่งความดี จำนวนภาพ : 18 ภาพ
การประเมินหน่วยมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ  การประเมินหน่วยมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ จำนวนภาพ : 9 ภาพ
โครงการวันลอยกระทงเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   โครงการวันลอยกระทงเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จำนวนภาพ : 10 ภาพ
 ๙๙๙,๙๙๙ ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์   ๙๙๙,๙๙๙ ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ จำนวนภาพ : 6 ภาพ
กิจกรรมถวายความอาลัยและพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตราธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร  กิจกรรมถวายความอาลัยและพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตราธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร จำนวนภาพ : 8 ภาพ
พิธีลงนามแสดงความอาลัยและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตราธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร  พิธีลงนามแสดงความอาลัยและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตราธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร จำนวนภาพ : 10 ภาพ
วันปิยมหาราช  วันปิยมหาราช จำนวนภาพ : 5 ภาพ
โครงการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  โครงการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จำนวนภาพ : 34 ภาพ
ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม 2559  ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม 2559 จำนวนภาพ : 11 ภาพ
โครงการพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบดูแลผู้เรียน  โครงการพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบดูแลผู้เรียน จำนวนภาพ : 8 ภาพ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๓)  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) จำนวนภาพ : 33 ภาพ
กิจกรรม ถวายเทียนจำนำพรรษา  กิจกรรม ถวายเทียนจำนำพรรษา จำนวนภาพ : 15 ภาพ
กิจกรรม วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา๒๕๕๙  กิจกรรม วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา๒๕๕๙ จำนวนภาพ : 20 ภาพ
วันครบรอบคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ  วันครบรอบคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ จำนวนภาพ : 13 ภาพ
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ช่วยภัยแล้ง  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ช่วยภัยแล้ง จำนวนภาพ : 10 ภาพ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี  ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี จำนวนภาพ : 6 ภาพ
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวนภาพ : 26 ภาพ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียน  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียน จำนวนภาพ : 10 ภาพ
พิธีรับใบประกาศนียบัตร  พิธีรับใบประกาศนียบัตร จำนวนภาพ : 7 ภาพ
โครงการฝึกอบรมการพัฒนาการเกษตร ตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการฝึกอบรมการพัฒนาการเกษตร ตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวนภาพ : 14 ภาพ
โครงการ BIG CLEANNING DAY  โครงการ BIG CLEANNING DAY จำนวนภาพ : 26 ภาพ
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา "การอาชีพปากท่อเกมส์" ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวนภาพ : 63 ภาพ
วันพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี)  วันพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี) จำนวนภาพ : 6 ภาพ
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จำนวนภาพ : 5 ภาพ
กิจกรรมวันครู  กิจกรรมวันครู จำนวนภาพ : 17 ภาพ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวนภาพ : 18 ภาพ
โครงการอาชีวะอาสาซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ  โครงการอาชีวะอาสาซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ จำนวนภาพ : 12 ภาพ
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวนภาพ : 8 ภาพ
วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘  วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ จำนวนภาพ : 4 ภาพ
วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘  วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ จำนวนภาพ : 14 ภาพ
โครงการวันลอยกระทงเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โครงการวันลอยกระทงเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนภาพ : 7 ภาพ
วันปิยมหาราช  วันปิยมหาราช จำนวนภาพ : 6 ภาพ
ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานนักเรียนนักศึกษาโครงการโรงเรียนคุณธรรม  ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานนักเรียนนักศึกษาโครงการโรงเรียนคุณธรรม จำนวนภาพ : 5 ภาพ
การนิเทศติดตาม สถานศึกษาต้นแบบด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ๑๒ ประการ  การนิเทศติดตาม สถานศึกษาต้นแบบด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ๑๒ ประการ จำนวนภาพ : 6 ภาพ
โครงการ เรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน  โครงการ เรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน จำนวนภาพ : 8 ภาพ
โครงการ ถวายเทียนจำนำพรรษา  โครงการ ถวายเทียนจำนำพรรษา จำนวนภาพ : 7 ภาพ
โครงการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  โครงการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จำนวนภาพ : 21 ภาพ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผู้นำองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยรุ่นที่ ๑  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผู้นำองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยรุ่นที่ ๑ จำนวนภาพ : 5 ภาพ
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๘  โครงการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๘ จำนวนภาพ : 8 ภาพ
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จำนวนภาพ : 8 ภาพ
โครงการ เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการ เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวนภาพ : 5 ภาพ
โครงการ วันครบรอบคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ  โครงการ วันครบรอบคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ จำนวนภาพ : 8 ภาพ
โครงการ ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา๒๕๕๘  โครงการ ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา๒๕๕๘ จำนวนภาพ : 9 ภาพ
โครงการ เครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด  โครงการ เครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด จำนวนภาพ : 6 ภาพ
โครงการศึกษาดูงานแผนกวิชาการบัญชีและแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  โครงการศึกษาดูงานแผนกวิชาการบัญชีและแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวนภาพ : 7 ภาพ
โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fixit Center) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ภารกิจที่ ๒  โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fixit Center) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ภารกิจที่ ๒ จำนวนภาพ : 6 ภาพ
โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพช่างยนต์สู่ชุมชน  โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพช่างยนต์สู่ชุมชน จำนวนภาพ : 7 ภาพ
โครงการศึกษาดูงานนักเรียน - นักศึกษาแผนกช่างยนต์  โครงการศึกษาดูงานนักเรียน - นักศึกษาแผนกช่างยนต์ จำนวนภาพ : 6 ภาพ
ปฐมนิเทศนักเรียนโครงการจัดการเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)  ปฐมนิเทศนักเรียนโครงการจัดการเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) จำนวนภาพ : 4 ภาพ
โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดมลภาวะ  โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดมลภาวะ จำนวนภาพ : 9 ภาพ
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๕๘  วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ จำนวนภาพ : 4 ภาพ
การประชุมสัมมนาสถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชัน และโครงการ ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี  การประชุมสัมมนาสถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชัน และโครงการ ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี จำนวนภาพ : 5 ภาพ
โครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ  โครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ จำนวนภาพ : 43 ภาพ
โครงการ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  โครงการ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย จำนวนภาพ : 14 ภาพ
โครงการ รณรงค์ปลูกต้นไม้และปลูกป่า  โครงการ รณรงค์ปลูกต้นไม้และปลูกป่า จำนวนภาพ : 15 ภาพ
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2558  โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 จำนวนภาพ : 11 ภาพ
โครงการงานปกครองพบผู้ปกครอง  โครงการงานปกครองพบผู้ปกครอง จำนวนภาพ : 15 ภาพ
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายใน/ภายนอก วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ  โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายใน/ภายนอก วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ จำนวนภาพ : 18 ภาพ
โครงการค่ายคุณธรรม เพื่อลด ละ เลิก สารเสพติดในกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพในเยาวชน  โครงการค่ายคุณธรรม เพื่อลด ละ เลิก สารเสพติดในกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพในเยาวชน จำนวนภาพ : 15 ภาพ
กิจกรรมการปฏิบัติงานในส่วนงานเสริมสร้างสุขภาพ กองวิชาการ งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 18  กิจกรรมการปฏิบัติงานในส่วนงานเสริมสร้างสุขภาพ กองวิชาการ งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 18 จำนวนภาพ : 18 ภาพ
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา "การอาชีพปากท่อเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวนภาพ : 58 ภาพ
การฝึกอบรมด้านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  การฝึกอบรมด้านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย จำนวนภาพ : 12 ภาพ
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2557  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวนภาพ : 13 ภาพ
โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ  โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ จำนวนภาพ : 10 ภาพ
อบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ  อบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ จำนวนภาพ : 13 ภาพ
กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ English Camp  กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ English Camp จำนวนภาพ : 17 ภาพ
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา 2557  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา 2557 จำนวนภาพ : 10 ภาพ
การทดสอบทางการศึกษาของ(สทศ.) V-NET ประจำปีการศึกษา 2557  การทดสอบทางการศึกษาของ(สทศ.) V-NET ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวนภาพ : 12 ภาพ
กิจกรรมวันเด็กสัญจร ปี 2558 ณ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง  กิจกรรมวันเด็กสัญจร ปี 2558 ณ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จำนวนภาพ : 20 ภาพ
การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตฯครั้งที่ 22  การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตฯครั้งที่ 22 จำนวนภาพ : 18 ภาพ
วันพ่อแห่งชาติ ปี 2557  วันพ่อแห่งชาติ ปี 2557 จำนวนภาพ : 3 ภาพ
วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557  วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557 จำนวนภาพ : 13 ภาพ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี  ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี จำนวนภาพ : 17 ภาพ
การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร  การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร จำนวนภาพ : 6 ภาพ
การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จำนวนภาพ : 6 ภาพ
ประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จำนวนภาพ : 4 ภาพ
ลอยกระทงเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ลอยกระทงเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนภาพ : 2 ภาพ
โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา  โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา จำนวนภาพ : 3 ภาพ
ประชุมรับฟังคำชี้แจงเกณฑ์การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น  ประชุมรับฟังคำชี้แจงเกณฑ์การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น จำนวนภาพ : 4 ภาพ
มอบวุฒิบัตรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  มอบวุฒิบัตรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำนวนภาพ : 5 ภาพ
แข่งขันทักษะวิชาชีพ  แข่งขันทักษะวิชาชีพ จำนวนภาพ : 3 ภาพ
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้งานระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษาและระบบฐานข้อมูล  โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้งานระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษาและระบบฐานข้อมูล จำนวนภาพ : 3 ภาพ
ปฐมนิเทศนักศึกษาทวิภาคี  ปฐมนิเทศนักศึกษาทวิภาคี จำนวนภาพ : 6 ภาพ
โครงการศึกษาดูงาน  โครงการศึกษาดูงาน จำนวนภาพ : 5 ภาพ
โครงการประชุมสรุปผลงาน  โครงการประชุมสรุปผลงาน จำนวนภาพ : 4 ภาพ


Copyright © 2021 . วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ Paktho Industrial And Community Education College
153 หมู่ 14 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทรศัพท์ / โทรสาร 032 240865