ประวัติวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

ประวัติวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ ประกาศจัดตั้งขึ้งเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2540 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 153 หมู่ที่ 14 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ 70140 ตั้งอยู่บนเนื้อที่สาธารณะประโยชน์ของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง จำนวน 77 ไร่ 99 ตารางวา
พ.ศ. 2541 เปิดรับนักเรียนนักศึกษาครั้งแรก โดยจัดการเรียนการสอน 2 แผนกวิชาคือ แผนกวิชา ช่างยนต์และแผนกวิชาการบัญชี ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
พ.ศ. 2543 จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพิ่ม 1 แผนกวิชา คือ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
พ.ศ. 2549 เริ่มจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
พ.ศ. 2551 จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพิ่ม 1 แผนกวิชา คือ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปัจจุบัน วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ ดำเนินการจัดการเรียนการสอน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 4 แผนกวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 5 แผนกวิชา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
วิสัยทัศน์
สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐาน บริหารการจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาวิทยาลัย
วิชาการเป็นเลิศ ประเสริฐคุณธรรม นำหน้าเทคโนโลยี สามัคคีเป็นพลัง
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับภาครัฐและเอกชนเพื่อขยายทางการศึกษา
2. จัดการศึกษาวิชาชีพเน้นความเป็นเลิศทางวิชาชีพภายใต้หลักคุณธรรมนำความรู้ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการชุมชนท้องถิ่น
3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ
4. จัดการเรียนการสอนและฝึกอบรมวิชาชีพ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ผู้บริหารสถานศึกษา
ที่ ชื่อ นามสกุล ดำรงตำแหน่ง
1. นายเชิดชัย ไทยประดิษฐ์ ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2540
2. นายสุรินทร์ หน่องพงษ์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2541
3. นายวิทยา โพธิ์สุ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2541 ถึง พ.ศ. 2543
4. นายวิสิฐ ธนกิจอำไพ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2550
5. ดร.สุรพล ดนตรีสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2554
6. นายชัยณรงค์ คัชมาตย์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2556
7. นายสมจิตต์ ศรีสมพันธุ์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2558
8. นายระวิ ดาบทอง ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2558
สีประจำวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
  R0 G255 B0 Hexadecimal #00FF00
  R255 G255 B0 Hexadecimal #FFFF00
ต้นไม้ประจำวิทยาลัย
ต้นไม้ประจำวิทยาลัย
ต้นกาสะลอง
ค่านิยม (Popularity)
PAKTHO  
P = Participation การมีส่วนร่วม
A = Administration การบริหารจัดการ
K = Knowledge ความรู้
T = Technology/Team Work เทคโนโลยี/การทำงานเป็นทีม
H = Human and Honor บุคลากร/การให้เกียรติซึ่งกันและกัน
O = Organization องค์กร
เอกลักษณ์ (Identity)
ศูนย์กลางการบริการวิชาการและวิชาชีพ (Academic and Occupation Services Center)
อัตลักษณ์ (Uniqueness)
ทักษะดี มีคุณธรรม (Best Ability. Best Moral)
16 ปี วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
16 ปี วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
17 ปี วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
17 ปี วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
เพลงมาร์ช วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
เอกสารประกอบ : photo_20102014101151.mp3
18 ปี วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
18 ปี วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ


Copyright © 2021 . วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ Paktho Industrial And Community Education College
153 หมู่ 14 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทรศัพท์ / โทรสาร 032 240865