การเข้าศึกษา

รับสมัคร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
สาขา
สาขางานยานยนต์
สาขางานไฟฟ้ากำลัง
สาขางานการบัญชี
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คุณสมบัติ
ชาย/หญิง จบการศึกษาระดับ ม.3 หรือเทียบเท่า
หลักฐานการสมัครที่ต้องนำมาในวันมอบตัว
1. ใบ ปพ. 1 ตัวจริงหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. รูปถ่ายสวมชุดนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
5. ประกันชีวิตและตรวจสุขภาพ 300.-/ ปี
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขา
สาขางานเทคนิคยานยนต์
สาขางานการติดตั้งไฟฟ้า
สาขางานการบัญชี
สาขางานการจัดการทั่วไป
สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน
คุณสมบัติ
ชาย/หญิง จบการศึกษาระดับ ปวช., ม.6 หรือเทียบเท่า
หลักฐานการสมัครที่ต้องนำมาในวันมอบตัว
1. ใบ ปพ. 1 ตัวจริงหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. รูปถ่ายสวมชุดนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
5. ค่าเล่าเรียน


Copyright © 2020 . วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ Paktho Industrial And Community Education College
153 หมู่ 14 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทรศัพท์ / โทรสาร 032 240865