ฝ่ายบริหารทรัพยากร

1 งานบริหารงานทั่วไป
2 งานบุคลากร
3 งานการเงิน
4 งานบัญชี
5 งานพัสดุ
6 งานอาคารสถานที่
7 งานทะเบียน
8 งานประชาสัมพันธ์


Copyright © 2021 . วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ Paktho Industrial And Community Education College
153 หมู่ 14 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทรศัพท์ / โทรสาร 032 240865