ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

1 งานวางแผนและงบประมาณ
2 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3 งานความร่วมมือ
4 งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
5 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
6 งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ


Copyright © 2021 . วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ Paktho Industrial And Community Education College
153 หมู่ 14 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทรศัพท์ / โทรสาร 032 240865