ฝ่ายวิชาการ

1 แผนกวิชาช่างยนต์
2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
3 แผนกวิชาบัญชี
4 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
5 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
6 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
7 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
8 งานวัดผลและประเมินผล
9 งานวิทยบริการและห้องสมุด
10 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
11 งานสื่อการเรียนการสอน


Copyright © 2021 . วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ Paktho Industrial And Community Education College
153 หมู่ 14 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทรศัพท์ / โทรสาร 032 240865