ติดต่อเรา

วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
153 หมู่ 14 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140
โทรสาร 032 240865
โทรศัพท์ 032 240865 ต่อ
# อาคาร ที่ตั้ง เบอร์โทร
1 อาคารอำนวยการ งานสารบรรณ, งานบุคลากร, งานทะเบียน 101
2 อาคารอำนวยการ ห้องผู้อำนวยการ 102
3 อาคารอำนวยการ งานการเงิน, งานบัญชี 103
4 อาคารอำนวยการ งานพัสดุ 104
5 อาคารอเนกประสงค์ ป้อมยาม 106
6 อาคารสำนักงาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 107
7 อาคารสำนักงาน ห้ององค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 110
8 อาคารเทคนิคพื้นฐาน ห้องพักครูแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 112
9 อาคารโรงฝึกงาน แผนกวิชาช่างยนต์ ชั้น 1 118
10 อาคารโรงฝึกงาน แผนกวิชาช่างยนต์ ชั้น 2 119
11 อาคารโรงฝึกงาน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 120
12 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ / ฝ่ายวิชาการ 121
13 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น แผนกวิชาบัญชี 122
14 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 123
15 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น ห้องประชุมกาสะลอง 125
16 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น ห้องสมุด 126
17 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น ห้องเรียนภาษาอังกฤษ 127
18 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 129
19 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง 233 130


Copyright © 2021 . วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ Paktho Industrial And Community Education College
153 หมู่ 14 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทรศัพท์ / โทรสาร 032 240865