วก.ปากท่อ e-learning

1 ZenerDiodes
2 Air Conditioning
3 Digital Technology
4 Basics of Communication
5 Basics of Mechatronics
6 Bipolar Transistor Amplifiers
7 Bipolar Transistors
8 Braking Systems
9 Bus System
10 Closed Loop Control
11 Combinational Circuits


Copyright © 2021 . วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ Paktho Industrial And Community Education College
153 หมู่ 14 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทรศัพท์ / โทรสาร 032 240865